ОсобовI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12902


Особовими називаються займенни ки, якi вказують на осiб, iнш их iстот, предмети, явищ а, поняття. Займенники я, м и (1-а особа) вказу ють на особу, що говорить: Я люблю свою х а т у полiську… Я люблю свiй заж урений лiс (Д. Фа- лькiвський ). Займенники т и, ви (2-а особа) вка зують на особу, до якоï звернене мовлен ня, тобто до спiврозмовника, слухача: Ах, скiльки радост i, Коли ти любиш землю, Коли гарм онiï ш укаєш у життi. П . Тичина. Займенники вiн , вона, воно, вони (3-я особа) вказують на особу, яка не бере участi в розм овi, або на предмет, про який iде мова: Поет любить слово. А ле вiн не слуга слова, вiн його володар (М. Рильський). З указiвкою на одну особу виступає авторське ми, дуж е поширене в науковому й публiцистичному стилях: У вступному словi Вiд автора до посiбника Украïнська фразеологiя. Чому ми так говоримо? Ф. Медве- Дєв пише: М и зупиняєм ося доклад- пiше у своïй працi на вивченнi актив них фразеологiзмiв, уживаних у рiз них стилях лiтературноï мови, а також звертаємо увагу на фразео логiчнi вислови, поширенi в усному мовленнi. Вживання ми замiсть я властиве офiцiйно-дiловому мовленню (так звертались до народу царi, королi, iмператори), мовi художньоï лiтера тури (часто з вiдтiнком iронiï). Займенник ви може вживатися при зверненнi до однiєï особи (ти) як засiб вираження ввiчливостi й поша ни. Тодi його пишемо з великоï лiтери. З листа Панаса Мирного до Марiï Заньковецькоï (1903 р.): Городяни запрошують Вас взяти участь у виставi Наталка Пол тавка пiд час святкування пос танови памятника нашому слав ному письменниковi Котляревсько му… Ми певнi, що Ваша завжди при хильна до слави рiдного краю душа не обдiлить нас своєю ласкою, а Ва ше чуле серце не обмине теплою прихильнiстю до нашого благання i жаги поряд з такими талановити ми виставниками Наталки Пол тавки, як Кропивницький, Сакса- ганський, Садовський i Затирке- вичка, i Вас, наша яскрава Зоре. УВАГА! При займеннику Ви в такому значеннi складений iменний присудок може стояти як у формi мно жини, так i у формi однини: ________ Гоаматика: морфологiя, синтаксис 223 УКРАÏНСЬКА МОВА Ви задоволенi? Ви задоволена? Ви задоволений? Я кщ о ж при займеннику Ви стоять слова який, якийсь, т акий, один, весь (завжди в однинi), то присудок ставиться в однинi: Я ка Ви красива! Такий Ви гречний! У розмовно- побутовому стилi часто вживаються емоцiйно забарвленi зворо ти з формами займенникiв у родовому й давальному вiдмiнках однини, що своïм значенням наближаються до часток: от тобi й на, теж менi силач, нехай йому грець, цур йому, хто його знає.

ОсобовI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12902