ОсобливостI вIдмIнкових закIнчень у множинI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12783


У називному вiдмiнку iменники твердоï групи мають закiнчення -и, а мякоï i мiшаноï i: волошки, сосни, левади; тополi, краплi, ґаздинi, грушi, пущi. У родовому вiдмiнку iменники всiх трьох груп мають нульове закiнчення: лип, хат, перемог, зiрок, паляниць, ïдалень, впраксiй, задач, веж. Окремi iменники мають тiльки за кiнчення -iв (суддiв, старостiв) або тi льки -ей (мишей, свиней, сiмей, статей). Деякi iменники можуть мати пара лельнi форми: баб i бабiв: губ i губiв, легень i легенiв. УКРАÏНСЬКА МОВА У частинi iменникiв вiдбуваються певнi змiни: чергування голосних звукiв [о], [е] з [i]: дороги дорiг, борони борiн, ноги нiг, брови брiв, але в деяких випадках чергування не вiдбувається: вод, печер, меж; поява вставних голосних мiж двома приголосними основи: вiтальнi вiталень, сестри сес тер, вишнi вишень, загадки за гадок, сосни сосон (i сосен), вiйни воєн (i вiйн). У знахiдному вiдмiнку назви осiб мають нульове закiнчення, спiльне з родовим (зiбрати хлiборобiв, спортс менок), iншi назви мають закiнчен ня, спiльне з називним вiдмiнком (зiбрати групи, новини). У назвах ко мах та деяких тварин можуть бути паралельнi форми: пасу овець i вiвцi, розвiв бджiл i бджоли. В орудному вiдмiнку декiлька iмен никiв мають паралельнi закiнчення: сльозами слiзьми, свинями свиньми. Ряд iменникiв має лише закiнчен ня ми: людьми, дiтьми, курми, гусьми. У мiсцевому вiдмiнку закiнчення тiльки -ях у мякiй та -ах у твердiй i мiшанiй групах: (по, на, у) землях, статтях, сiм'ях, легенях, кручах, калюжах, листоношах, сторонах. 184 УВАГА! Уникайте поширеноï помилки ненорма тивних закiнчень у мiсцевому вiдмiнку множини -ям, -ам: по селам, полям, дорогам. У кличному вiдмiнку iменники мають закiнчення, спiльне з назив ним вiдмiнком множини: жiнки, украïнки, суддi, лисицi, мрiï, вежi.

ОсобливостI вIдмIнкових закIнчень у множинI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12783