ОсновнI види складних речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13323


Залежно вiд способу поєднання прос тих речень у складному розрiзняють такi основнi види складних речень: Складнi сполучниковi речення це такi речення, частини яких поєд нуються за допомогою iнтонацiï i спо лучникiв або сполучних слiв. Вони подiляються на двi групи:
1.Складносуряднi у яких синтаксично рiвноправнi частини по єднанi
сполучниками сурядностi: Усе iде, але не все минає Над берегами
вiчноï рiки. Л. Костенко.
2. Складнопiдряднi у яких нерiвноправнi частини поєднанi
сполучниками пiдрядностi або спо лучними словами: Приïжджайте
частiше додому, Бо не вiчнi нi батько, нi мати. М.
Сингаïвський. / от тепер, коли утома В своïх обiймах
пригорща, Менi так хочеться додому, Де коливаються жита. Д.
Фалькiвський. Складнi безсполучниковi речеинл це такi речення,
частини яких по єднуються за смислом та iнтонацiйно але без
сполучникiв i сполучних слiв: Будуть нас явори яворовим вогнем
колисати Будуть нам вечори своï тiнi мережить в саду, Буде нас
зустрiчать з рушнич ком украïнськая мати, На останнiй рушник я
до тебе прийду. Л. Забашта. Складнi речення з рiзними видами звязку
(сполучниковим i безсполучни ковим). Такi речення завжди багатоком
понентнi i мають назву складних синтаксичних конструкцiй: Чужих
краïв нiколи я не бачив, Принад не знаю ïхнiх i окрас, Та
вiрю серцем щирим i гарячим: Нема землi такоï, як у нас. В.
Симоненко.

ОсновнI види складних речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13323