ОсновнI правила транскрипцIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12439


Слова або речення, що транскрибу ються, беруться у квадратнi дужки [ ]. Усi слова як самостiйнi, так i службовi пишуться окремо й обовязково з наголосом, якщо в словi є два й бiльше склади. Не вживаються великi лiтери та роздiловi знаки. Замiсть роздiло вих знакiв використовують верти кальнi риски: у серединi речення одну, у кiнцi двi. Не використовуються зовсiм букви алфавiту: я, ю, є, ï, й, щ, ь. Апост роф теж не фiксується: [м/ата], [iун'iст], [шчаста]. Застосовуються такi додатковi лiтери й розрiзнювальнi знаки: [а] значок, поставлений угорi над буквою, позначає наголос; [пi] скiсна рисочка, поставлена вгорi з правого боку букви, позна чає мякiсть приголосного: [тiн], [бсiн ]; [лi] цей знак (апостроф) ставить ся вгорi з правого боку букви для позначення помякшеноï вимови твердих приголосних: [опiвночi], [т'мани i ]; [н:] двокрапка з правого боку букви позначає довготу приголос ного звука: [знан:а], [тiн:у]; [дж] > [дз] для позначення зли тих звукiв (африкат) використову ються двi лiтери, що зєднанi вгорi дужкою (дашком): божола, [ґедз]; [ ] ] лiтера i передає середньо язиковий звук [у ], уживаний тiль ки перед голосними: Цiжак], []аблуко], [мо]е], [дба}еш], [зна)ут, [еи], [ие], [оу] для позначення нечiткого голосного звука (ненаго- лошений склад) вгорi справа вiд ос 38 Фонетика. Графiка. Орфоепiя новноï букви пишеться маленька лiтерка, що вказує звук, до якого наближається основний звук у слабкiй (ненаголошенiй) позицiï: [зеирнд ], [жиет':а], [зоузула]; [*/]> ['] Для позначення нескла- дотворчих приголосних [в], [у] ста виться дужечка над лiтерами: [day], [даiте], але [давати]; [гаi], але [га]ок]; [/] вертикальна риска на мiсцi роздiлових знакiв у реченнi; [//] двi вертикальнi риски в кiнцi речення. Примiтка. У шкiльнiй практицi застосо вується спрощена фонетична транскрип цiя, яка близька до орфографiчного запису. Iснує ще деталiзована (фонологiчна) тран скрипцiя, яку використовують ученi-лiнг- вiсти для записiв у дiалектологiчних експе дицiях, спецiальних наукових працях тощо.

ОсновнI правила транскрипцIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12439