ОсновнI правила складоподIлу orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12467


Якщо один приголосний стоïть мiж голосними, то вiн завжди нале жить до наступного складу: мо-ре, не-бо, вi-тер, хви-ля, па-рус, марево. Якщо поряд стоять два дзвiнкi або два глухi звуки, то обидва нале жать до наступного складу: ща стя, ка штан, рi чка, пi джак, не-сти, го-спо-дар, О-ле-ксан-дра. Якщо з двох приголосних перший дзвiнкий, а другий глухий, то вони належать до рiзних складiв: бе-рiз-ка, буз-ко-вий, швид-ко, стеж- ка, глиб-ше, ïдь-те. Якщо з двох приголосних перший глухий або дзвiнкий, а другий со норний, то обидва належать до на ступного складу: ко смос, ху-до-жник, те-хнi-ка, об рiй, мi-дний, до-бре, по-трiб-но, ча-рi-вни- ця. Якщо поряд стоять два сонорнi звуки, то вони належать до рiзних складiв: зем ляк, бар-вi-нок, чо-тир-ма, сум-но, тор-гiв'Ля, чер-во-ний, пiй ло, дев ять, та-єм-ни-че. Якщо в словi є подовженi приго лоснi, то вони можуть належати до одного або до рiзних складiв: по-чу- ття i по-чут-тя, ста ття i 49 УКРАÏНСЬКА МОВА стат тя, бла ки ттю i бла кит тю, зу стрi ччю i зу-стрiч-чю. Якщо мiж голосними є два або бiльше приголосних, то сонорнi звуки, що йдуть пiсля голосного, належать до попереднього складу, а звуки, що стоять пiсля них, до наступного: май стер, мор квя ний, ми ло сер дний, ком-плекс, а-спi-ран- тцi. УВАГА! Правила украïнського складоподiлу не завжди збiгаються з правилами переносу слiв з рядка в рядок, а також iз визначенням у словi морфем (найменших значущих частин). Подiл на склади Подiл на морфеми Перенос слова най-мв-ння на-йм-енн-я на-йме-ння i на-ймен-ня об'є-дна- ння об-едн-анн-я об-єд-на-ння пi-дiб-ра-ти пiдi-бр-а-ти пi-дi-бра- ти сьо-год-нi сього-дн-i сьо-го-днi i сьо-год-нi нав-чив-шись на-вч-и-вши- сь на-вчи-вшись i на-вчив-шись

ОсновнI правила складоподIлу orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12467