ОсновнI поняття синтаксису orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13161


Синтаксис душа мови. М. Рильський Синтаксис (вiд грецького зiлґахiя поєднання, складання) це роздiл граматики, що вивчає будову словосполучень i речень, ïхнi значен ня та умови вживання у звязному мовленнi. Синтаксис повязаний з морфо логiєю, адже вiн вивчає слова як ком поненти словосполучень i речень. Кожна частина мови в реченнi або ви конує функцiю якогось члена речен ня (самостiйнi слова), або виражає вiдношення мiж словами в простому реченнi чи частинами складного ре чення (службовi слова).

ОсновнI поняття синтаксису orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13161