ОсновнI поняття пунктуацIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13165


Роздiловi знаки це як нотнi зна ки: вони мiцно тримають текст i не дають йому розсипатися. К. Паустовський Пунктуацiя (вiд латинського punc tum крапка) це система загаль ноприйнятих правил про вживання роздiлових знакiв. Вона ґрунтується на трьох основних принципах смисловому, синтаксич ному та iнтонацiйному. Вживання роздiлових знакiв залежить насампе ред вiд змiсту вислову, який звязаний iз синтаксичною структурою, а в усно му мовленнi з iнтонацiєю. Закономiрно вж итий роздiловим знак, який визначається певним пунктуацiйним правилом, назива ється пунктограмою (графiчне позна чення V).

ОсновнI поняття пунктуацIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13165