ОсновнI поняття граматики orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12722


Як вiдомо, кожне повнозначне сло во має лексичне значення (пряме чи переносне) i кiлька граматичних. Лек сичне значення є основним (воно роз рiзняє слова), iндивiдуальним i вира жається основою слова, а граматичне додатковим, загальним, спiльним для багатьох подiбних за формою слiв. 161 УКРА ÏНСЬКА МОВА Слово троянда Лексичне значення Граматичне значення I Багат орiчна кущова рослина родини розових iз запашними квiтами та стеблами, укрити- ми колючками; квiтка Називний вiдмiнок; однина; жiночий рiд Такi ж граматичнi значення мають iменники мальва, айстра, ромашка, фiалка, але за лексичним значенням це рiзнi слова назви квiтiв. Отже, граматичне значення це таке абстраговане поняття, яке супро воджує лексичне значення слова й ви ражає рiзнi його вiдношення за допо могою граматичноï форми. Граматична форма це мовний засiб, який матерiалiзує граматичне значення (те саме, що словоформа). Один i той самий формант може бути носiєм кiлькох граматичних значень i навпаки, одне граматичне значення може виражатися рiзними граматич ними формами. Так, закiнчення -у в словi саджу вка зує на першу особу, однину, теперiшнiй час дiєслова, а у словах дерево, береза, вишня, явiр називний вiдмiнок вира жається рiзними закiнченнями.

ОсновнI поняття граматики orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12722