ОсновнI ознаки речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13193


1. Речення є одиницею спiлкування. Саме у реченнi формується
й вира жається думка, передаються повi домлення, питання,
накази, про хання, почуття та волевиявлення. На вiдмiну вiд
словосполучення, воно є одиницею вищого рiвня мо ви
комунiкативною.
2. Речення має смислову й iнтона цiйну завершенiсть. Змiстова за
кiнченiсть в усному мовленнi пе редбачає iнтонацiйне
оформлення, яке робить речення цiлiсним для сприйняття на слух, а на
письмi позначається вiдповiдними роздi ловими знаками.
3. Речення має певну граматичну ор ганiзацiю: будову i граматичне
ви раження членiв речення. У реченнi видiляють граматичну основу
(центр, ядро). Ïï утворюють го ловнi члени речення пiдмет
i при судок або тiльки один головний член речення. Вiдношення мiж
пiдметом i присудком, а також ïхнє спiльне вiд ношення до
того, що вони виражають в дiйсностi, i формує найважливiшу
ознаку речення предикативнiсть. Отже, предикативнiсть це вiдне-
сенiсть повiдомлюваного до дiйсностi, тобто вiдповiднiсть сказаного
фактам реальноï дiйсностi. Предикативнiсть властива всiм
реченням i виражаєть ся категорiями способу, часу, особи.
Будова речення визначається кiль кiстю граматичних основ.
Речення з одним предикативним центром » просте, з двома або
бiльше ” складне. До граматичного оформлення ре чень вiдносяться
способи вираження його членiв та синтаксичних вiдношень мiж
частинами складного речення. На вiдмiну вiд словосполучень, ре чення
має не тiльки пiдрядний, а и сурядний i безсполучниковий звязки-
4. У простих реченнях: Звичайно, можна прожити i без с бору, i без
пiснi, i без Раф аеля- 314 Грама тика: морфологiя, синтаксис Можна
Анну Каренiну читати в екстрактi, на пiвтори сторiнки тексту. Але чи
залишились би ми тодi в повному розумiннi слова людьми? Чи не стали
б просто юш- коïдами, пожирачами шашликiв? Тяглом iсторiï?
(О. Гончар). I У складних реченнях: пiдрядний звязок Тому я мрiю так
життя прожити, Щоб у плодах моï хилились вiти, Щоб розроставсь
в глибинах корiнь мiй. М. Стельмах. сурядний звязок Будь сiячем, i
хай життя твоє насущний хлiб, а не кукiль дає (Н.
Забiла); безсполучниковий звязок Найпрекраснiша мати щаслива,
Найсолодшi коханi вуста, Найчистiша душа незрадлива, Найскладнiша
людина проста. В. Симоненко.

ОсновнI ознаки речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13193