Основа слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12700


Основа слова це частина слова без закiнчення, яка виражає його конкретне лексичне значення. [Першцй /веснящiй .грiм,. рожовтiлийрсiнщ й'лисiц. [Вiл|й римфощя I зимр.. Непохiдною називають таку осно в i яка не подiляється на окремi мор феми, тобто збiгається з коренем: Якщо ж основа подiляється на морфеми, а в мовi iснує вiдповiдне слово з непохiдною основою, то таку основу називають похiдною: ,пiднiжк-а ( ног-а ), ^iсницО (л iс) Дубов ий (дуб) , ,,тпашища ( птах ), IсупутникIП(путь), хпрадiд^ (дiд). Примiтка. Якщо закiнчення на письмi виражене буквами я, ю, е, ï (пiсля голос них), то слiд памятати, що основа в такому словi закiнчується на у. Це можна перевi рити, якщо слово поставити в iншу форму: надiя [надца] надiй; гаю [гаiу] гай. Хоч графiчно основу показуємо так: ,мрiЩ , фактично тут основа мрi}-, а закiнчення -а (лiтера я позначає в цiй позицiï два звуки: у а). Незмiннi слова мають лише основу (усе слово), яку називають чистою. Чиста основа визначається: у невiдмiнюваних iменниках (запо зичених словах): журi, метро, шасi, вiзавi, сопрано; в iнфiнiтивах: перемагати, роздум уват и, пах нути, чути; у дiєприслiвниках: звеличуючи, посмiхаючись, подяку вавши, наблизившись; у прислiвниках: удосвiта, натщесерце, нашвид- 151 УКРАÏНСЬКА МОВА куруч, щохвилини, спiдлоба, вгорi, по-моєму. УВАГА!
1. Iменники, прикметники та дiєслова з нульовим закiнченням (вiк,
гiсть, сестрин, матусин, стiй, брав) не мають чистоï основи, бо
це слова змiнюванi.
2. У словах з постфiксом основа слова розiрвана: ,радж&рц,
рсурРЩся,.

Основа слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12700