ОригIнальна лIтература orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13532


Прадавня украïнська лiтература це лiтература X IXII ст., тобто лiте ратура Киïвськоï Русi, або давньо руська лiтература. Х I-Х И ст. перiод економiчного, полiтичного й культурного розквiту Киïвськоï дер жави. Запровадження християнства сприяло розвитку писемностi. Воло димир вiдкриває першу школу для дiтей знатi. Ярослав Мудрий будує Софiïвський собор (1037), засновує при ньому першу бiблiотеку, розквi тає Києво- Печерський монастир як центр релiгiйноï культури, книгопи- сання. Успiшно розвивається дере вяна, а потiм i камяна архiтектура, технiка будiвництва золотоверхих те ремiв i церков, живопис i декоратив не мистецтво. Перiод лiтератури Киïвськоï Русi лишив безцiннi памятки оригiна льного украïнського письменства: Повiсть временних лiт, Киïвський, Галицько-Волинський лiтописи, Киє- во- Печерський патерик, Слово про Закон i Благодать, Слово о полку Iгоревiм*… Прадавня украïнська лiтература багата й розмаïта. I хоч численнi на пади орд завойовникiв знищували у вогнi, перетворювали на попiл здо.бут. ки культури, усе ж таки памятки, щ0 лиш илися, засвiдчують високий р}. вень духовного ж иття нашого народу Прадавня украïнська лiтература доби монументального стилю має ряд особливостей. Насамперед вона рук0. писна. Пiд час переписування тiєï чи iншоï памятки переписувач (а ними були найчастiше ченцi монастирiв) часто змiнював ïï текст. Переписаний текст без змiн це список. Якщо ж оригiнал змiнено, переписувач утру тився в композицiю твору, а то й у йо го змiст то маємо нову редакцiю памятки. Так, iснує три редакцiï Повiстi временних лiт i понад 250 спискiв цього твору, що повторюють другу або третю його редакцiï. Друга особливiсть памяток Х -Х И ст. ïх анонiмнiсть. Для цього перiоду найбiльшу складнiсть становить визначення автора того чи iншого твору, без чого важко зро зумiти творчий задум письменника, ознайомитися з його бiографiєю. Не знаючи нiчого про автора, миве можемо дуже часто точно визначит час написання твору, бо, як правило, вiн дiйшов до нас у пiзнiших спискам Не менш складним є питання творiв. В ïï основi церковнослов я8 ська мова з виразними слiдами Ук раïнськоï вимови (так звана киïвсЬIєтЬ словами iншомовного походясеННЯ' Прадавня лiтература Водночас треба звернути увагу на те що на рiзних етапах iсторичного розвитку украïнський народ по- рiзному називав себе руський, росiйський (це грецький вiдповiдник до назви Русь Росiя). У 1721 роцi ïï перейняв Петро I, перейменувавши Московське царство на Росiйську iмперiю. Так московiти стали росi янами. П аралельно iснувало iнше слово на позначення нашоï краïни Украïна, що вперш е зафiксоване 1187 року в К иïвськом у лiтописi. Щоб поєднати цi назви, показати не розривнiсть iсторичного розвитку ук раïнцiв, взаємозвязок мiж окреми ми його етапами, з II половини X IX ст. вони вживалися паралельно, як прикладка, наприклад, Iван Франко назвав свою працю Нарисом iсторiï украïнсько-руськоï лiтератури до 1890 року, а М. Грушевський Iсторiєю Украïни-Русi.

ОригIнальна лIтература orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13532