Орфограма orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12505


Орфограма це правильне (таке, що вiдповiдає правилам або тради цiям) написання, яке потрiбно вибра ти з кiлькох можливих варiантiв. Отже, орфограми це насамперед букви, для написання яких треба зас тосувати певне правило (наприклад, буква е у словi весна, бо весни', пре фiкс пре- у словi предобрий, бо вказує на збiльшену мiру ознаки).
Види орфограм: буквенi; небуквенi. Буквенi:
1. Ненаголошенi [е], [и] в коренi слова: весна, життя.
2. Велика чи мала буква: Земля ( планета ), земля (ґр ун т ).
3. Написання сумнiвного приголосного: легкий (бо легенький ), просьба
(бо просити ).
4. Подовження та подвоєння приго лосних: навчання,
воззєднання, лимонний.
5. Наявнiсть чи вiдсутнiсть лiтери: сторiччя сторiч, баский баскський,
бiль бiлль. 64 Орфографiя Небуквенi:
6. Дефiс: по-киiвськи, з-помiж, темно-зелений, вiч-на-вiч, хто-небудь,
пiв-Украïни.
7. Апостроф: мята, розïзд, пiвяблука, сузiря.
8. Перенос слова: хо-джу, три-ста, мiс-то i мi-сто.
9. Пропуск мiж словами (роздiльне на писання): будь ласка, все одно,
поки що, на жаль, нi в кого, рiк у рiк.
10. Разом: улiт ку, попiд, деякий, пiввiкна. Орфографiчне правило це ко
ротка й чiтка рекомендацiя для пев ного написання як зразкового.
Наприклад, правила вживання вели коï букви; правила написання
слiв ра зом, окремо, через дефiс; правила вжи вання апострофа,
мякого знака та iн. МIРКУЙТЕ ТАК! Як слiд визначати орфограму?
Знання. два способи написання слова пра вильний i неправильний.
Використовуємо правило: в iменниках середнь ого р о д у н а
— я ( I I в iд м iн а ) у п о зи ц iï м iж го л о с ними
м ‘я к i приголоснi п о д о вж ую ться. Отже, пишемо знання.
Орфограма: подовження приго лосних буквена.

Орфограма orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12505