ОрфографIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12503


Орфографiя це система загаль ноприйнятих правил про способи пе редачi усного мовлення в писемнiй або друкованiй формi. Термiну грецького походження
* орфографiя* вiдповiдає украïнське слово правопис, але воно
ширше за значенням, оскiльки включає ще й 4пунктуацiю*. УВАГА!
Правопис = орфографiя + пунктуацiя. Основнi поняття орфографiï
як роздiлу мовознавства: орфограма; орфографiчне правило; принципи
орфографiï.

ОрфографIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12503