ОрфоепIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12495


Орфоепiя (вiд грецьких orthos правильний, epos мова, мовлен ня) це роздiл мовознавства, який вивчає правила лiтературноï вимови. Основним поняттям орфоепiï є ор фоепiчна норма. Вона охоплює на самперед вимову звукiв та звукоспо лучень у рiзних позицiях, наголошу вання слiв та iнтонацiю. Порушення нормативноï вимови спричиняють: дiалектне оточення; змiшування норм близькоспорiд- нених мов (найчастiше украïнськоï з росiйською та польською); iнодi письмо: слова вимовляють так, як вони написанi, без ураху вання розбiжностi мiж вимовою й написанням. Кодексом орфоепiчних норм слу жить Орфоепiчний словник. Дотримання мовцями правил лiте ратурноï вимови це показник за гальноï культури людини й суспiль ства в цiлому.

ОрфоепIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12495