ОмонIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12630


Омонiми (вiд грецьких homos од наковий i опут а iм я) слова, якi м аю ть однаковий звуковий склад, але рiзнi за лексичним значенням: Очi в неï були великi, двi чорнi ко си, перекинут i наперед, обрамляли лице ( I. С енченко). Косарi косять, а вiтер повiває, Ш овкова трава на коси лягає. М . Кропивницький. Н а пiщ анiй косi, що кинджалом врiзалась у море, стояв м аяк ( В. Ш иян ). У першому реченнi iменник коса означає довге заплетене волосся, у другому сiльськогосподарське зна ряддя, у третьому сполучену з бере гом вузьку смугу суходолу в морi. Приклади омонiмiв: захiд сонця, органiзований захiд, пiвнiчний захiд; клю ч до замка, журавлиний клю ч, джерельний ключ; бiла чайка, дубова чайка; склад зброï, наголошений склад. РОЗРIЗНЯЙТЕ! Треба вiдрiзняти омонiми вiд багатозначних слiв. Слова- омонiми в сучаснiй мовi нiчого спiль ного в значеннi не мають, а багатозначнi слова пов'язанi мiж собою значенням, до того ж одне з цих значень є прямим, а iншi вторинними. Iт и про людину, потяг, лист, годинник, спра ву, переговори, iспити тощо. Значення рiзнi, але всi вони зводяться до основ ного р у х а т и с я . Отже, це багатозначне слово. Якоюсь мiрою допомагає розмежувати омонiмiю й полiсемiю пiдбiр антонiмiв i творен ня похiдних основ. Так, гучний у словосполученнях гучнi струни, гуч ний голос, гучна вечiрка, гучна м ова скрiзь можна замiнити антонiмом тихий. Тому це теж багатознач не слово. Рiзнi слова (омонiми) по-рiзному творять похiднi. Наприклад: клас (суспiльна група) класовий i клас (нав чальна кiмната) класний; термiн (промiжок часу) т ермiновий, т ер мiновiсть, надт ермiновий i т ерм iн (слово, яке точно визначає поняття в галузi науки, технiки, мистецтва) термiнований, т ермiнування.

ОмонIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12630