Олександр Кониський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13718


Письменник (поет i прозаïк), педа гог, журналiст, громадський дiяч. Член полтавськоï та киïвськоï гро мад, автор пiдручникiв Украïнськi прописi (1862), Арифметика, або Щотниця (1863), Перша грамати ка, або читання (1883). О. Конись кий палкий оборонець украïнськоï культури, вiдстоював вивчення ук раïнськоï мови в школах, виступав за скасування Валуєвського циркуляра та Емського указу про заборону украïнськоï мови, за що був звину вачений та увязнений 1885 року на 16 мiсяцiв. Стаття О. Кониського Украïнсь кий нацiоналiзм (1875), у якiй фак тично вперше зроблено спробу дати теоретичне обґрунтування украïнсь кого нацiоналiзму й висловлено мiркування про стан украïнськоï нацiï, культури та мови в умовах колонiального гнiту i тотальноï ру сифiкацiï, як вiдзначає Н. Скоро багатько, ще й понинi, бiльше нiж 120 лiт лежить в архiвах наукових бiблiотек. 587 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Полiтичне життя Украïни, лiтера турний процес, полемiка навколо ук раïнських нацiональних проблем дава ли письменнику матерiал для ху дожньоï творчостi. Його працьовитiсть порiвнювали з працьовитiстю П. Ку- лiша й Б. Грiнченка. Таких дiячiв надто потрiбно буває на свiтаннi на цiонального життя, писав С. фре- мов. За життя поета вийшла збiрка по езiй Порванi струни (Житомир, 1886), куди ввiйшли 34 поезiï. Друга збiрка пiд назвою Вибiр поем Олекса ндра Кониського вийшла у Львовi 1901 року (пiсля смертi письменника). Сюди увiйшло 24 поезiï. О. Кониський написав близько 80 епiчних творiв рiзного ясанру. Це були оповiдання, на риси, образки, новели, спомини, поезiï в прозi, романи, повiстi тощо. Най повнiше iдеали Кониського знайшли втiлення у творах з життя iнтелiгенцiï. Повiсть-хронiка Семен Жук i його ро дичi, роман-хронiка Грiшники, оповiдання Антiн Калина, Непри миренна, Сестра-жалiбниця* пройня тi народно- просвiтительськими iдеями. У повiстi Юрiй Горовенко. Хронiка смутного часу (1885) створено цiкавi образи колишнього кирило-мефодiïв- ця Пучки й представника нового по колiння, який самовiддано служить народовi й ненавидить росiйський дес потизм. Цi твори I. Франко назвав iдеологiчними*. Юрiй Горовенко є рупором переконань самого письмен ника, який тяжко переживав бра^^ рального стрижня, вiдсутнiсть iде громадську незрiлiсть сучасни i Юрiй Горовенко спочатку був бл IВ' намiреним украïнофiлом-культурнњ ком. Але пiд впливом репресивних собiв (заслання, звiльнення зi слу^ заборона давати приватнi уроки, сув0 рий полiцiйний нагляд) його свiтогл зазнає кардинальних змiн. Письме ник робить спробу створити позитив ний тип новоï людини, але Юрiй Гор0. венко не змiг реалiзувати себе. Вiн стає жертвою смутногочасу. Основою повiстей О. Кониського служить не iнтрига, не сюжетна ситу ацiя, а провiдна iдея залежнiсть людей вiд згубних обставин. Заслугою О. Кониського було на писання бiографiï Т. Шевченка Та рас Шевченко-Грушiвський. Хронiка його життя (створена в 18981901 рр.), яку високо оцiнив I. Франко.

Олександр Кониський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13718