ОхрIмова свита orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13664


Ф абула байки досить проста: мав О хрiм гарну свiту, та не вм iв берегти (Таскав, коли й не слiд таскать). Починає вiн лагодити потерту одеж и ну, але не маю чи до цього хи сту, понiвечив свиту так, що лю ди на ву лицi з нього глузую ть: Так от бiда: куди вiн не поткнеться У сяк од реготу береться за ж и вiт. Слушно зауваж ує Б. Д еркач, щ о в недотепному Охрiмовi автор малю є типового дрiбного п о м iщ и к а, н е здатного до рацiонального господа рю вання, будь-яку неощ адливу та 573 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА марнотратну людину. Навiть бiльше, це той догадливий парубiка, близь кий до героïв* народних анекдотiв про дурнiв, який покалiчив мальов ничий народний одяг (Iззаду вусики з червоного сукна, На комiрi мере жечка…*), знехтував нацiональною традицiєю. Пiсля того мусив одягати щось куце, Неначе той нiмецький каптанець*, i мерзнути.

ОхрIмова свита orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13664