ОдноскладнI особовI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13223


До односкладних особових нале жать означено-особовi, неозначено- особовi та узагальнено-особовi речення. Означено-особовими називають речення, у яких головний член вира жає дiю, що виконується чи буде ви конуватися певною визначеною осо бою (чи особами): 321 УКРАÏНСЬКА МОВА Усоте прославляю буйноту жит тя! (Б.-I. Антонин). Д ля добрих друзiв вiдчиняю дiм i маю серця щиру нагороду (А. Ма лиш ко ). Л ови летючу мить життя! ( Олександр Олесь). Тоï слави козацькоï повiк не забу дем! (Т. Ш евченко). Собори душ своïх бережiть, друзi ( О. Гончар ). Головний член в означено-особо- вих реченнях виражається дiєсловом у формi 1-оï або 2-оï особи однини чи множини дiйсного або наказового способу. Вiдсутнiй пiдмет у таких реченнях легко вiдновити, але потреби в цьому немає: на певну особу (я, ти, ми, ви) вказує закiнчення дiєслова- присудка. Неозначено-особовими називають такi односкладнi речення, у яких го ловний член виражає дiю, що сто сується невизначеного кола осiб: Вчителя й дерево пiзнають по пло дах (Н ар. те.). Чи хоч пучечок тоï калини менi на груди покладуть? (Л. Костенко). Письменникiв називають iнжене рами людських душ (О.Донченко). У тридцять три розiпяли Хрис та. Розiпяли у тридцять третiм Украïну (В. Василашко). Присудок у таких реченнях вира ж ається дiєсловом у формi 3-оï особи множини теперiшнього, майбутнього або ж у формi множини минулого ча су. Дiйова особа тут вiдсутня й точно назвати ïï не можна: важлива сама дiя, а не ïï виконавець: Катiв поведуть на страту, на на шу святу розплату (. Маланюк). Кому се так квiтками, та вiнка ми, та вiттям гордеє чоло вiнча ють? (Леся Украïнка). Прожили. Одiйшли на вiки. Не жалiли нi працi, нi сили. До останку себе перелили В колоски, колоски, колоски. М. Лукiв. Узагальнено-особовими називають речення, у яких дiйова особа мислить- ся узагальнено: Не пiдкидай жару до вогню. Любовi силою не допоможеш. Головний член у таких реченнях виражається дiєсловом у формi 2-оï особи однини або множини: За цю науку цiлуйте батькам руку- Зрiдка в узагальнено-особових Ре' ченнях присудок може виражатися iншими особовими формами: Золотi гори обiцяє (3-я ос. одн.)- Як дбаємо, так i маємо (1а 0′ множ.). Гостей зустрiчають хлiбом-сiлЛIњ (3-я ос. множ.). Такi речення виражають узагаЛ застереже0 ЩШ: ненi судження, поради, ня i здебiльшого вживаються в ках, прислiвях, приказках ^на^в},0- творчiсть), переважають у розм 322 Гоаматика: морфологiя, синтаксис побутовому та художньому стилях i надають мовленню афористичного характеру. Узагальнено- особовими є також ре чення, якi виражають психiчний стан особи в певних типових ситуацiях: Дивишся i не надивишся, дишеш i не надишешся тим чистим, гаря чим i пахучим повiтрям (I. Нечуй- Левицький ).

ОдноскладнI особовI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13223