ОднорIднI члени речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13272


Однорiдними називають члени ре чення, якi вiдносяться до одного й то го самого члена речення, вiдповiда ють на однакове питання й викону ють однакову синтаксичну функцiю. Наприклад: Споконвiку цю землю батьки i дiди берегли, Рятували ïï вiд негоди та злого заброди. Бiлу хату, червону калину, луги береги ~~ Все у спадок менi заповiдано з роду до роду I зеленi вiтрила оцих в е л и ч а в и х тополь, I джерельнi криницi такi вони рiднi, до болю. на свiтi багато високих покликань i доль, А менi дорога хлiборобська окрилена доля”
I. Б ердн и к Граматика: морфологiя, синтаксис Однорiдними членами
речення бувають:
1.Пiдмети: Хай вiщi тривожнi дзвони, веселi троïстi музики,
бандури i гордi сурми у кожному серцi живуть! (JI. Костенко ). Любов,
жертва i посвята тебе до слави доведуть ( С. Горлач ). В оркестрi
року лiт о i зима, весна i осiнь сольнi iнструменти (О. Бiлаш).
2. Присудки: В небi жайворонки вються, Заливаються, смiються, Грають,
дзвонять цiлий день, I щебечуть, i спiвають, I з весною свiт вiтають
Дзвоном радiсних пiсень. Олександр Олесь. А згори сипле та й
сипле… витру- Щє душу з дзвiночкiв, струже срiбнi дошки
i свердлить крицю, плаче, голосит ь i сiє регiт на дрiбне сито
(М. Коцюбинський). ^Додатки: Бери-но цвiт у по власнiй змозi, I
хлiба, й солi, i вт iхи в хату, Лиш не забудь заплатить в дорозi
Людськiй любовi звичайну плату. А. Малишко. Хотiв тих пiль, тих
лiсiв набрати якнайбiльше в своï очi (Б. Лепкий). Означення
(узгодженi i неузго- Дясенi): Далека красо моя! Щасливий я, що
народився на твоєму березi, що пив у незабутнi роки твою м
яку, весе лу, сиву воду… (О. Довженко).
3.Обставини всiх видiв: Тихi сосни мудро й величаво серед свiту бiлого
стоять (Г. Чубач). Споконвiку, з прадавнiх-давен ко жен живучий
має не зрiвняне нi з чим джерельне чародiйство мо лодiсть (М.
Сингаïвський ). У реченнi може бути кiлька рядiв однорiдних
членiв: Краю мiй! Люблю тебе вдень i вно чi, вранцi i ввечерi i не
знаю краю своєï любовi (Панас Мирний). Не визнаю нi
любовi, нi дружби, нi приятелювання до перших за морозкiв чи
допершого гром у (М. Стельмах). Передають поетам поети З душi в душу,
iз мови в мову Свободу духу i правду слова. Л. Костенко. Життя i мрiя
в згодi не бувають I вiчно борються, хоч миру прагнуть. Леся
Украïнка. Однорiднi члени речення, як прави ло, виражаються
однiєю частиною мови: В своïй хатi своя й правда, i сила,
i воля. I виросла я на диво: кароока, чорнобрива, бiлолиця. За горами
гори, хмарою покритi, засiянi горем, кровiю политi. 351
УКРАÏНСЬКА МОВА Учiтесь, читайте, i чужому нау чайтесь, i свого
не цурайтесь (3 те. Т. Шевченка). Проте зрiдка можуть виражатися й
рiзними морфологiчними формами, як-от: Найвище умiння почати спо
чатку життя, розумiння, доро гу, себе (Л. Костенко). Говорила моя
бесiдниця дрiбно, швидко, тонким сопрано, перебива ючи себе раз у раз
(Леся Украïнка). Однорiднi члени речення функцiо нально
рiвноправнi й граматично не залежать один вiд одного. Вони можуть
бути непоширеними й поширеними.
4.Непоширенi: Немає берегiв нi в смертi, нi в лю бовi, в
безсмертя й вiчностi немає берегiв (. Гуцало). Земля
молодiє вiд рясту, вiд сон ця, вiд цвiту (С. Пушик ).
5. Поширенi (мають при собi залеж нi слова): Лiс зустрiв мене, як
друга, Горлиць (чиïм?) теплим (яким?) воркуванням, Пiзнiм
(яким?) дзвоном соловïним (чиïм?), Нiжним (яким?) голосом
зозулi (чиïм?), Вогким (яким?) одудiв (чиïм?) гуканням,
Круглим (яким?) циканням дроздiв (чиïм?). М. Рильський.

ОднорIднI члени речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13272