ОбставиннI прислIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13072


Обставиннi прислiвники виража ють рiзнi обставини, за яких вiдбу вається дiя. Прислiвники мiсця означають мiсце чи напрямок дiï та вiдповi дають на питання де? куди? звiдки?: там, тут, угору, униз, усюди, звiдусiль, скрiзь, навколо, обабiч, вправо, далеко, лiворуч, лiсом, шля хом, де-не-де. Прислiвники часу означають час перебiгу дiï (або стану) чи ïï трива лiсть i вiдповiдають на питання коли? вiдколи? доки? як довго? з яких пiр?: сьогоднi, тепер, удень, завжди, то дi, взимку, здавна, щороку, донинi. Прислiвники причини вказують на причину або зумовленiсть дiï (чи ста ну) i вiдповiдають на питання чому? через що? з якоï причини?: згарячу, зопалу, зослiпу, спересер дя, спросоння, ненароком, мимо волi, ненавмисне, знiчевя. Прислiвники мети вказують на ме ту дiï та вiдповiдають на питання для чого? навiщо? з якою метою?: на зло, на щастя, наперекiр, напо каз, навмисне. Обставиннi прислiвники творяться в основному вiд iменникiв, прикмет никiв (здебiльшого в поєднаннi iз займенником чи прийменником), зрiдка вiд iнших частин мови: що+дня, з+гарячу, за+молоду.

ОбставиннI прислIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13072