Обряди весняного циклу. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13451


Обряди весняного циклу. У давни ну твори, виконуванi у весняний час, були своєрiдними магiчними замов ляннями, спрямованими на те, щоб прискорити весняне вiдновлення природи. Часто обряди супроводжу валися танцями. Веснянки (гаïвки, гагiлки) ~~ П1 нi, якi мають закличний характер (закликають весну), славлят прихiд весни та оспiвують воскреси природу, висловлюють сподiвання добрий урожай. Наприклад: Прийди, прийди, весно, Прийди, прийди, красна, Принеси нам збiжжя, Принеси нам квiток. 0. Обряди лiтнього циклу. У * родна творчiсть лiтнього циклу ” довженням рiчноï календарноï Усна народна творчiсть довостi. Давнi предки-словяни свят кували прихiд лiта з настанням теп ла, тобто з повною перемогою лiта над зимою. Центральне свято день Купала, а всi iнш i вважаються своє рiдним приготуванням. Вiдповiдно до лiтнiх свят та обря дiв видiляють: маïвки, русальнi пiс нi, петрiвчанi пiснi, купальськi пiснi. Маïвки (вiд м ай (травень) або маяти (прикрашати зеленню) або мавки ( духа лiсу та поля)) пiснi, якими супроводжувалися об ряди Зеленоï (Клечальноï) недiлi та повязанi з нею розваги молодi. До цього свята всi будiвлi в селi, ворота та вулицi клечалися прикраша лися зеленню. Це, на думку давнiх людей, мало вiдганяти нечисту силу. Цей день вважався початком святку вання Русалiй, якi знаменували пов не завершення весни й настання лiта. Окрему групу становлять маïвки, якими супроводжувалися обряди прикрашання худоби, пастушi пiснi. Наприклад: Мене мама будила (2) I так мене просила, Аби я збирав цвiточки (2) Худобi на вiночки. Тема молодечих iгор вiдбита в ма вках, якими супроводжувалися ри туали гойдалки гойдання дiвчат I та хлопцiв на вербових колисках. Русальнi пiснi жанр календар но-обрядовоï лiрики, повязаний зi святкуванням Русалiй (Русального тижня, Русального Великодня). У ру- сальних пiснях широко вiдображенi образи землi, води, мiсяця, ночi, бере га, рiчки, криницi, верби тощо, як-от: Ой вигляни, срiбний мiсяцю, iз-за хмароньки, Бо повинна вийти з води сестриця- русалонька. Розпрощалася вона зi свiтом, моя мила, А сьогоднi повинна вийти, бо Зелена недiля. Хоч русальнi пiснi сповненi глибо кого лiризму, поетизацiï образiв лiсо вих, польових та водяних iстот, ува- жалося, що русалки можуть завдати багато шкоди людям i навiть забрати ïх iз собою на дно рiчки, озера. Завершували Русалiï проводами русалок iз села: Проводили русалочки, проводили, Щоб вони до нас не ходили, Да нашого житечка не ломили, Да наших дiвчаток не ловили. Кульмiнацiєю ритуалiв та iгрищ лiтнього перiоду було свято Купала, що супроводжувалося купальськими пiснями. Цей день уважався шлюбом води i сонця (Лади з Купалом). Вiнок у купальських пiснях є дав нiм язичницьким образом, символом рiчного коловороту, сонячного свiтла, безконечностi, а також дiвочоï долi. Вийди, вийди До нашого Лада- гай! 453 Подаруй вiночки нам, Ой Купало-Купалочко, Вiночки подай! Одним з купальських ворожiнь був обряд пускання вiнкiв на воду. За тим, як вони пливли (швидко, обер таючись, тонучи, звязавшись з iншим вiнком тощо), визначали май бутню долю. Удень купальськi iгри вiдбувалися навколо рядженого деревця (Купайли- цi), а ввечерi навколо ритуального вогнища, що має горiти високо, сим волiзуючи зєднання землi з небом. Об ряд перестрибування через вогонь символiзує очищення. Потiм молодь iшла в лiс шукати цвiт папоротi. Згодом церква в цей день установи ла свято святого Iвана.

Обряди весняного циклу. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13451