Обряди осIннього циклу orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13453


Обряди осiннього циклу. Осiннiй цикл останнiй у календарно-обря довiй творчостi. Вiн завершує кiльце рiчноï обрядовостi. Бiльшiсть обря дiв цього циклу повязанi не з конк ретною датою чи святковим днем, а з виконанням певного виду хлiбороб ських робiт в окремого господаря початок збору врожаю, завершення жнив, перiод косовицi тощо. Вiд повiдно до етапiв та видiв працi об рядовi пiснi осiннього циклу подiля ють на жниварськi (зажинковi, жнивнi та обжинковi), косарськi та гребовицькi. Зажинковi пiснi супроводжують початок збору врожаю. У них зберег- УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА_______ ________ 454 ЛИСЯ МОТИВИ звертання до СИЛ приро- ди та самоï ниви: Говорила нивка, щоб не болiла спинка, Нi спина, нi голова, щоб цiле лiто здорова була, Жнивнi пiснi супроводжували пра цю на полi пiд час жнив. У них вели чається поле, процес жаття i самi женцi: Там у полi криниченька, Навколо пшениченька. Там женчики жали, Золотi серпи мали, Срiбнiï юрочки, Що вязали снопочки. У жнивних пiснях поряд з оспi вуванням роботи звучать мотиви, якими женцi закликали жати швид ше до кiнця. Такими пiснями вони пiдбадьорювали одне одного, коли день наближався до завершення, спiвали про близький час вiдпочин ку, смачноï вечерi: Наша хозяïчка дома домує Та женчикам вечероньку готує.» Варила вареничка в сметанi, Iдуть моï женчики коханi. У жниварських пiснях пiзнiшого перiоду (часу панщини, крiпацтва- наймiв) часто звучать нарiкання я непосильну працю без вiдпочинку- Iнколи женцi спiвом докоряють СО цевi за те, що ïх палить, або просят вiтер ïх освiжити.

Обряди осIннього циклу orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13453