Непряма мова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13427


Чуже висловлювання, передане з дотриманням лише змiсту без збере ження форми та iнтонацiï, називають непрямою мовою. Речення з прямою мовою: Великий вiтчизняний педагог В. Су- хомлинський писав: Щ о найго ловнiше було в моєму життi? Без роздумiв вiдповiдаю: любов до дiтей. Та ж думка з непрямою мовою: Великий вiтчизняний педагог Ва силь Сухомлинський стверджував, що найголовнiшим у його життi була любов до дiтей. Коли чуже повiдомлення передають вiд iменi оповiдача, тобто непрямою мовою, то слова автора роблять голов ним реченням, а пряму мову пiдряд ним, яке приєднується до головноï частини сполучниками що, щоб, нiби чи сполучними словами хто, що, який, чий, котрий, де, як, коли тощо.

Непряма мова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13427