НеповнозначнI (службовI) частини мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12734


Прийменник визначає вiдно шення мiж словами в реченнi: до. на, у, при, попiд, задля, посеред, з-над, з-помiж, залежно вiд, у звяз ку з, незважаючи на… Я запитую в себе, питаю у вас, у людейЛ Я питаю в книжок, роззираюсь на кожнiй сторiнцi: Де той рiк, де той мiсяць, той проклятий тиждень i день, Коли ми, украïнцi, забули, що ми украïнцi? I що є в нас душа, повна власних чеснот i щедрот, I що є у нас дум ка, яка ще од Байди нам вється I що ми на Вкраïнi таки украïнський народ, А не просто населення, як це у звiт ах дається. В. Баранов. Сполучник сполучає однорiднi члени речення i простi речення в складному: i, й, та, а, але, проте, або, чи, то- то, щоб, якщо, якби, бо, адже, як, мов, нiбито, неначебто, оскiльки, тому що, через те що. Живи та мiцнiй, Украïнська державо! Вмирали у битвах мiльйони борцiв, Щоб стяг синьо-жовтий пiднявсь величаво Й над Києвом стольним вiки майорiв. П. Тимочко. Частка надає певних смислових вiдтiнкiв реченню або його членам, утворює окремi граматичнi форми чи новi слова: це, ось, би, ж, невже, лише, тiльки, не, нi, хай, нехай, -будь, -небудь, -бо, -но, - таки. Навiть на останнiм рубежi Промiнь вiри в нас ще не погас. Боже, Украïну збережи! Господи, помилуй нас! Т. Петриненко- 168 Гоаматика: морфологiя, синтаксис Слова, що належать до неповнознач- них частин мови, на думку бiльшостi мовознавцiв, лексичного значення не мають, на питання не вiдповiдають i не виступають окремими членами речен ня. Вони виконують лише службову функцiю є граматичними засобами вираження звязкiв i вiдношень мiж словами в реченнi або ж надають ре ченню чи окремим його частинам смислових та емоцiйних вiдтiнкiв. Вигук безпосередньо виражає по чуття i волевиявлення людини, не на зиваючи ïх. Не належить нi до повно значних, нi до службових частин мови: о, ой, ах, ну, гей, овва! ага! ура! геть! годi! на добранiч, до побачення. О Украïно, о рiдний краю! Чи знаєш ти, що я одна вмираю Серед оцих чужих сосон? Чи знаєш, що в чужiй землi спочину, А за свою молюсь довiк життя? Н. Лiвицька-Холодна. А ми тую червону калину пiдiймемо, А ми нашу славну Украïну, гей, гей, розвеселимо! Е. Чернецький. За морфологiчними ознаками сло- Ва Всiх частин мови подiляють на змiнюванi i незмiнюванi. До змiнюваних належать: iмен ник, прикметник, числiвник, зай менник, дiєслово (самостiйнi). До незмiнюваних належать: при слiвник (самостiйна), прийменник, сполучник, частка (службовi), вигук i звуконаслiдувальнi слова.

НеповнозначнI (службовI) частини мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12734