НеповнI порIвняльнI речення. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13371


Неповнi порiвняльнi речення. Час то пiдряднi порiвняльнi речення бу вають неповнi, тобто мають лише один головний член пiдмет або присудок, який i виконує порiвняль ну функцiю. Особливiстю складнопiдрядних ре чень з пiдрядними порiвняльними є те, що в них порiвнюється той самий предмет (особа) за рiзними ознаками (дiями) або рiзнi предмети (особи) за однаковою ознакою (дiєю). Звичайно, назви предметiв або дiй головноï частини пропускаються в ПiДряднiй, щоб не переобтяжувати Речення повторенням тих самих слiв. Тому неповних речень серед порiв няльних бiльше, нiж серед iнших. Найбiльшу складнiсть щодо визна чення типу синтаксичноï одиницi становлять порiвняльнi конструкцiï, якi складаються лише з iменника в називному вiдмiнку з пояснювальни ми словами або без них: Чумаки летять у даль серцями, як чайки (М. Рильський ). Наша молодiсть, наче природа, Колосистим ще лiтом доспiє. Б.-I.Антонич. А днi летять, як вiтер (М. Зеров ). Любов, як сонце, свiту вiдкриває Безмежну велич людськоï краси. В. Симоненко. Порiвняльнi звороти такого типу можуть у реченнi виконувати роль означення, обставини, прикладки, уточнювати значення iменноï части ни складеного присудка, обставини. Такi iменники не виконують ролi пiдмета, бо є назвою не конкретного предмета як носiя комплексу ознак, властивостей, а тому порiвняльнi звороти є другорядними членами речення: Там мiсяць, наче вартовий, На промiнь сперся, мов на кий. Б.-I.Антонич. Зникає все, а рiдне слово вiчне, Його я, як молитву, прокажу… В. Артамонова. Однак називний вiдмiнок iменника може означати цiлком конкретний 401 УКРАÏНСЬКА МОВА предмет, з яким порiвнюється iн ший, тобто виступати носiєм певноï дiï, ознаки, що названа в основнiй частинi. У такому випадку вiн виконує роль головного члена пiдрядного речен ня пiдмета, присудок при якому пропущено: Не було, мабуть, кращоï людини на свiтi, як дiдусь (О. Гончар). Осiнь танула, як воскова свiчка, ставала все прозорiшою й легшою (М. Коцюбинський).

НеповнI порIвняльнI речення. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13371