НеозначенI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12932


Неозначеними називають займен ники, що вказують на реальне, але не вiдомi мовцю, невизначенi предмети, ïх ознаки чи кiлькiсть. Неозначенi займенники утворю ються вiд питально-вiдносних за до помогою часток, що виступають у ролi префiксiв де-, аби-, будь-, казна-, хтозна- , та суфiксiв -небудь, -сь: дехто, деякий, абищ о, абичий, будь ”хто, будь-щ о, казн а-скiльки , хтозна-який, хт о-н ебудь, чий-не- будь, щось, якийсь. Дехто вмирає, т ак i не народи вшись (П. Загребельний). Немов чиясь р ук а з мечем мiж на ми опустилась i подiлила нас на двоє (Олександр О лесь). Хочеться теплим словом зворуши ти когось (Д. Загул ). Неозначенi займенники мають такi само морфологiчнi ознаки, як i питально-вiдноснi. Вiдмiнюються та кож за зразком питально-вiдносних, вiд яких утворенi. УВА ГА ! При вiдмiнюваннi словотворчi частки залиша ються без змiн.

НеозначенI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12932