Неозначена форма дIєслова (IнфIнIтив) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12990


Неозначеною формою називають таку незмiнювану форму дiєслова, яка означає дiю або стан, не вказуючи на час, особу, рiд, число. Iншi назви iнфiнiтив, дiєйменник. Дiєйменник є початковою формою дiєслова й вiдповiдає на питання що робити? що зробити? Iнфiнiтив утворюється за допомо гою формотворчого суфiкса -ти: Плакати, смiятися, любити, Обiймати думами свiти, Перелити душу свою в дiти I зорею в небо обiйти. М. Лукiв. Зрiдка в розмовно- побутовому та художньому стилях уживається його варiант -ть: Роботящим рукам перелоги орать, Думать, сiять, не ждать i посiяне жать роботящим рукам. Т. Шевченко. Я на гору круту кремяную Буду камiнь важкий пiдiймать I, несучи вагу ту страшную, Буду пiсню веселу спiвать. Леся Украïнка. Неозначена форма дiєслова вжи вається тодi, коли треба назвати дiю _______Граматика: морфологiя, синтаксис 247 УКРА ÏНСЬКА МОВА взагалi, безвiдносно до того, хто ïï виконує i коли. Можна вибрать друга i по духу брата, Та не можна рiдну матiр вибирати. В. Симоненко. Я к важко пiднiматися з колiн, Ще важче рабство з памятi зiтерти! В. Женченко. Примiтка. У шкiльнiй практицi -ти(-ть) часто квалiфiкують як закiнчення.

Неозначена форма дIєслова (IнфIнIтив) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12990