НенаголошенI голоснI [е] та [и], що не перевIряються наголосом orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12522


Пишемо [е]: Якщо при змiнюваннi неясний звук випадає: травень травня; вiтер вiтру; палець пальця; праведний правда. Якщо при змiнюваннi неясний звук чергується з [i] у закритому складi: восени осiнь; кореневий корiнь; лебединий лебiдь, але: дитина дiти; 71 УКРАÏНСЬКА МОВА сидiти сiдати; злипатися злiпитися, у яких [u] чергується з []. У кореневому буквосполученнi ере-, -єле-i шелест, черешня, берег, джерело, берем, ожеледь, мережа, пелена. УВАГА! Ка меж кореня i суфiкса може бути бухаосполу- че^мя -ери-, -ели-: rre fu — a (r e p + ин -г а ), м ели во (м е л + ив + о ). ”” ” ”tts ——…—————— — ———————— : ,L..ss r”””»””,,””” z.a; ” ……………… . Пишемо [u]: У кореневому буквосполученнi -ри-, -ли- мiж приголосними: бринiти, бриньчати ( хоч бренька ти), гримiти, дрижати, криниця, кришити, крихiтний, тривати, тривога, триножити, глитати. У деяких словах (переважно iншо мовного походження) написання е u не можна перевiрити жодним спо собом. ïхнiй правопис треба запамя тати або ж звiряти за орфографiчним словником. ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Слова з [е]: Бензин, б е т о н , д е т а л ь , д е м о к р а т, ж е т о н , м ед аль, м е т р о , л е вад а, пенал, чем пiон. Слова з [м]: Киш еня, кипарис, лим он, лим ан, пирiг, ц и буля, ш инеяо i ш инеля, д и р и ген т, р е ч и т а т и в . Слова, що мають два варiанти написання: кел и х i к е л е х , к о р и гу в а ти I к о р е г у в а т и . РОЗРIЗНЯЙТЕ! Слова, у яких написання е и залежить вiд лексичного значення: кл ун о к (вiд клин) i к л е н о к (вiд клен), диньки (вiд диня) i д ен ьки (вiд день), гриби (вiд гриб) i гр е б и (вiд гребти), к у с Х р ц с т о с i х р е с т , х р и с т и я н и н i х р е с т и т и , х р и с т и я н с т в о i х р е щ ен и й , х р и с ти я н с ь к и й i х р е щ е н и к .

НенаголошенI голоснI [е] та [и], що не перевIряються наголосом orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12522