НенаголошенI голоснI [е] та [и], що перевIряються наголосом orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12520


Загальноприйняте правило: треба змiнити слово або пiдiбрати спiльно- кореневе так, щоб ненаголоиiений го лосний став наголошеним. Вимова Написання /є/-* 1 * 1 [ в е ис н а ] в е с н а , б о в ё с н и [ о з е ир о ] о зе р о , б о о з ё р а [ в е ис е л и i] в е с е л и й , б о в е с е л о [ в е ирш йна ] вер ш и н а, б о в е р х [ и ] — [ I ґ ] [в ё л и еч ] в е л и ч, б о в ел и ки й [ ч и с л о ] чи сл о , бо ч и сл а [ в и еш н ё ва ] ви ш н ева, бо ви ш ня [ т и ех ё н к о ] т и х е н ь к о , б о т и х о УВАГА! Але це правило ми не можемо застосувати до дiєслiв, у яких вiдбувається чергування е и: беру зб и р а ти .__

НенаголошенI голоснI [е] та [и], що перевIряються наголосом orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12520