НеалфавIтнI графIчнI знаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12483


Знаки, що використовуються при написаннi слiв:
. апостроф []: мяч, вiдïжджати, компютер»,
. дефiс хто-небудь, iз-за, плiч-о-плiч; риска (знак переносу слiв): схiд-
но-словян-ський; промiжок мiж буквами: день_у день, рiк_у_рiк.
Роздiловi (пунктуацiйнi) знаки: [.] крапка; [,] кома; [;] крапка з
комою; [:] двокрапка; [_ ] _ тире;...три крапки; [?] знак питання;
[!] знак оклику; [()] дужки; [ ] лапки. Iнодi для розрiзнення
лексичного i граматичного значення слiв може вживатися знак наголосу
(а): за мок замок, атлас атлас, сестри сестри. У спецiальному видi
письма транскрипцiï можуть застосову ватися й iншi графiчнi
знаки: знак мякшення [н], подовження [т:] тощо. Iдеографiчнi знаки:
математичнi формули, фiзичнi формули, хiмiчнi формули. Цифровi знаки:
арабська й рим ська система цифр. Рiзнi прийоми скорочення слiв,
позначення вiдступiв при абзацах, усiх можливих пiдкреслень i схем, а
в друкарському вiдтвореннi тексту шрифтових видiлень.

НеалфавIтнI графIчнI знаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12483