Н- orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12563


У прикметниках, утворених вiд iменникiв за допомогою суфiксiв -ин- (- ÏН -): орлиний, бджолиний, змiïний. У дiєприкметникових суфiксах (на вiдмiну вiд росiйськоï мови): зроблений, посадж ений, улюбле ний, замрiяний, прочитаний. У деяких прикметниках: шалений, жаданий, довгожданий, обiтований. ~ ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! У прислiвниках та iменниках на — iс ть пишемо стiльки -н- (одну чи двi), скiльки ïх є у прикметни ках чи дiєприкметниках, вiд яких вони утворенi. законний законно, з а к о н н iс т ь ; старанний с та р а н н о , с т а р а н н iс т ь ; I нескiнченний н ескiнченно , н е ск iн че н н iсть, I вихований виховано, в и х о в а н iс т ь ; I шалений шалено, ш а л е н iс т ь .

Н- orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12563