Найвищий ступIнь порIвняння прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12865


Найвищий ступiнь указує на те, що в одному з порiвнюваних пред метiв ознака виражена найбiльшою або найменшою мiрою: Н айогиднiш i очi порожнi, Н айгрiзнiш е мовчит ь гроза, Н айнiкчемнiш i дурнi вельможнi Н айпiдлiш а брехлива сльоза. Н айпрекраснiш а мат и щаслива, Н айсолодш i коханi вуст а, Н айчист iш а душ а незрадлива, Н айскладнiш а лю дина проста. В. Симоненко. Найвищ а наука в ж иттi муд рiсть, а найвищ а м удрiст ь бу ти добрим ( Г. Тю т ю нник). Для прикметникiв найвищого сту пеня iснує три форми вираження: проста, складна i складена. Проста форма утворюється вiд ос нови прикметника вищого ступеня за допомогою префiкса най-: ближчий найближ чий; вищий найвищ ий; бiльший найбiльш ий; менший найменший. Складна форма утворюється ДОД&' ванням до простоï форми вищого сту* пеня префiксiв що-, як-: щ онайдеш евш ий, щонайсмачШ ший, щ онайм iцнiш ий, щонайпо- тужнiший, якнайпривабливiш^и, якнайрiднiш ий, якнайвiрнiш ий. Складена форма утворюється Дњ даванням до прикметникiв почати воï форми слiв найбiльш , найменш найбiльш ви багли ви й , найбiль корисний, найбiльш дзвiнкий, иаi1 210 Гоаматика: морфологiя, синтаксис менш згубний, найменш вигiдний, найменш голосний. Значення найвищого ступеня при кметникiв можна посилити словами за (вiд) усiх, над усе: веселiший за всiх; цiкавiший вiд усiх; важливiший над усе. Примiтка. У мовознавствi iснує й iнший погляд на форми найвищого ступеня прик метникiв. Розглядають просту (найгустi- ший, щонайгустiший, якнайгустiший) i складену (найбiльш густий, найменш гус тий) форми. УВАГА! Треба уникати неправильного творення форм вищого i найвищого ступенiв порiвняння. Сти лiстичною (граматичною) помилкою є дублю вання суфiксiв -ш-, -iш- та антонiмiчних слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш або творення складеноï форми найвищого ступеня за допомо гою слова самий. Неправильно бiльш добрiший бiльш вищий найбiльш вразливiший найменш активнiший самий вiдомий Правильно добрiший, бiльш добрий вищий, бiльш високий найбiльш вразливий, найвразливiший найменш активний найвiдомiший, щонай- вiдомiший, найбiльш вiдомий

Найвищий ступIнь порIвняння прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12865