Найвищий ступIнь порIвняння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13076


Проста форма утворюється вiд прислiвникiв вищого ступеня за до рогою префiкса -най: дешевше найдешевше, уважнiше найуважнiше, ближче най ближче, зручнiше найзручнiше. Для пiдсилення значення найви щого ступеня вживаються префiкси що-, як-: щонайближче, якнайвеселiше, що найбiльше, якнаймудрiше, щонай вище, якнайвище. Складена форма (рiдко): утворюється за допомогою слiв найбiльш, найменш: найбiльш щиро, найменш цiкаво, найбiльш вдало, найменш вдало. УВАГА! Форми вищого i найвищого ступеня якiсних прислiвникiв незмiннi. РОЗРIЗНЯЙТЕ! Прислiвники вищого i найвищого ступенiв порiвняння й однозвучнi форми вищого i найви щого ступенiв порiвняння прикметникiв се реднього роду в називному вiдмiнку однини. Прислiвник як?: Пояснює дiєслово та його форми. Написати (як?) найкраще твiр. Пiдiйти (ку ди?) найближче. Прикметник яке?: Пояснює iменник. Написати найкраще (яке?) оповiдання. Най ближче (яке?) село лежить за 2 км.

Найвищий ступIнь порIвняння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13076