НайпоширенIшI системи вIршування orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13957


Метрична. Характеризується нор мативним чергуванням довгих та ко ротких складiв (поширена в антично му вiршуваннi). Силабiчна. Первiсною ритмiчною одиницею взято склад (система, влас тива мовам з постiйним наголосом французькiй, польськiй та iн.). Тонiчна. Спирається на повтор слiв або словосполучень зi своïм наголо сом як основного ритму. Силабо-тонiчна. Базована на чер гуваннi наголошених та ненаголоше- них складiв, яка поєднує в собi си лабiчнi i тонiчнi якостi. Ця система найбiльш характерна для украïнсь кого вiршування. Рiзновиди стоп Чергування наголошених i ненаго- лошених складiв у силабо- тонiчнiй системi утворює стопу найкорот- ший вiдрiзок певного вiршового метра. Стопа може бути: двоскладова: з наголосом на першому складi хорей ^ ; на другому складi ямб ^ ; ненаголошена пiрихiй ^ ^ ; обидва склади наголошенi спондей——; трискладова: дактиль (наголос на перщ0м складi) w w ; амфiбрахiй (наголос на другому складi) w w ; анапест (наголос на третьому складi) w w ; чотирискладова пеон. ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
1. Наголошений склад є основою стопи.
2. Основнi особливостi стопи: вона обєднує один наголошений
та один чи два ненаголоше- них склади; наголос може падати на будь-
який склад; стопа є частиною вiршованого рядка, а не слова.

НайпоширенIшI системи вIршування orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13957