НайпоширенIшI чергування приголосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12545


1. При словозмiнi та словотвореннi: г-ж -з: нога нiженька на нозi, друг
дружний друзi, Ольга Ольжин Ользi; к -ч -ц : рука рученька у руцi,
музика музичний музицi, Оксанка Оксанчин Оксанцi; х-ш -с: вухо вушко
на вусi, муха мушва мусi, Стеха Стешин Стесi.
2. При твореннi прикметникiв за до помогою суфiкса -ськ- та iменникiв
iз суфiксом -ств ськ- -зьк ( ий7 г, ж, з + / -ств- -зтв ( о ) Прага
празький, Волга волзький, Париж паризький, Запорiжжя запорiзький,
Кав каз кавказький, киргиз киргизький, убогий убозтво, боягуз
боягузтво. -ськ- -цьк ( ий) к ,ч ,ц + -* * ‘ , -ств-_____ -цтв
(о )_ 76 Орфографiя Кременчук кременчуцький, Вiнниця вiнницький;
козак козацький козацтво, ткач ткацький ткацтво. -ськ- -ськ (ий) х,
ш, с + * , , -ств- -ств (о) Iртиш iртиський, Сиваш сиваський, Одеса
одеський, птах птаство, товариш товариський товариство. УВАГА! Iншi
кiнцевi приголоснi, зокрема д, т, хоч i змi нюються у вимовi, проте
на письмi зберiгаються: брат братський, братство, люд люд ський,
людство. Суфiкс -к-, що стоïть пiсля приголосного осно ви,
випадає: Чукотка чукотський, Каховка каховський. ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Слова, у яких не вiдбувається чергування приго лосних:
казахський (вiд казах), цюрихський (вiд Цю рих), баскський (вiд
баски), тюркський (вiд тюрки), нью-йоркський (вiд Нью-Йорк), мекк-
ський (вiд Мекка), герцогство (вiд герцог). З.При твореннi iменникiв
iз суфiк сом -ин- вiд прикметникiв з осно вою на -ськ-, -цьк-: -ськ-
-шин (а)
+ -ин- -* , . -цьк- -ччин(а) киïвський Киïвщ ина, iвано-
франкiвський Iвано-Франкiвщи- на; нiмецький Нiмеччина, крi пацький
крiпаччина, але: донецький Донеччина, галиць кий Галичина. Примiтки:
1. Чергування приголосних спостерiгаємо також при твореннi
прiзвищ на -енк(о), ”ук, де сполучення приголосних -ськ-, -ск-, -зьк-
змiнюються на -шч- (орф. щ), ”жч-: Васько Ващенко, Ващук; Параска
Паращенко, Паращук; Водолазький Водолажченко.
2. Зазнають також змiн сполучення приго лосних -ск-, -шк- перед
суфiксом -ан-
+ -ан- *” -щан (ий) -iик- пiсок (пiску) пiщаний, вiск воща ний, дошка
дощаний.
4. При твореннi вищого ступеня по рiвняння прикметникiв i прислiв никiв
за допомогою суфiкса -ш-: г,ж, з , -жч (и й ) е
+ -ш- .-г* , ‘ с_________________ -щ (ии) е дорогий дорожчий,
дорожче; дужий дужчий, дужче; вузький вужчий, вужче, легкий легший,
легше; високий вищий, вище (при сту пенюваннi прикметникiв суфiкси
-ок-, -ек-, -к- випадають). УВАГА! Чергування зберiгається в
похiдних вiд прикмет никiв дiєсловах та iменниках, утворених
вiд цих дiєслiв: дорожчий д о р о ж ча ти подорожчання; вищий
ви щ ати пiдвищення. УКРАÏНСЬКА МОВА
5. Чергування приголосних у коре нях дiєслiв при
дiєвiдмiнюваннi: д дж: ходити ходжу, ходиш*, садити саджу,
садиш… зд ждж: ïздити ïжджу, ïздиш… з ж:
вязати вяжу, вяжеш… возити вожу, возиш… с ш: писати
пишу, пишеш… просити прошу, просиш… к ч: плакати плачу,
плачеш… пекти печу, печеш… т ч: свiтити свiчу,
свiтиш… хотiти хочу, хочеш… ст шч (щ): простити прощу,
простиш… УВАГА! У дiєсловах I дiєвiдмiни змiна
приголосних пе ред особовим закiнченням вiдбувається в усiх
формах теперiшнього та майбутнього часу. У дiєсловах II
дiєвiдмiни чергування приголос них вiдбувається лише при
твореннi 1-оï особи однини теперiшнього часу (проаналiзуйте
наве денi приклади).
6. У дiєслiвних формах губнi приго лоснi чергуються з буквосполучен-
ням губний + л*: б 6л: любити люблю, загубити загублю; п пл: купити
куплю, топити топлю; в вл: ловит и ловлю , мовити м овлю ; м мл:
ломит и лом лю , гримiти гримлю ; ф фл: графити графлю. Примiтка. У
рiзних частинах мови може вiдбуватися чергування губних з буквосполу-
ченням губний + й: бити бє; вити в є, в юн; споминати
помянут и, пам ять; верф верф'ю, верф'яний.
7. При словотвореннi приголоснi ос нови к i ц перед суфiксом -н- чергу
ються з ч: К + -н- > -чн (а) -Ц-
__________________________________________ вiк вiчний, мiсяць
мiсячний, пшениця пшеничний. ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Слова, у яких
вимовляємо й пишемо -шн-: руш ник, руш ниця, дворуш ник (хоч
рука), со няшник (хоч сонце), м iр ош ник (хоч мiрка), торiш нiй
(хоч торiк), сердеш ний (у зн. бiдо лашний, хоч серце).

НайпоширенIшI чергування приголосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12545