термIнологIчна лексика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12676


У кожноï науковоï дисциплiни є великий запас своєï термiнологiï, яка повнiстю вiдома тiльки спецiалiстам. Термiнами називають спецiальнi слова, якi вживаються для точного найменування певного поняття нау ки. Термiн позбавлений емоцiйно- експресивного забарвлення. Серед термiнологiчноï лексики багато запо зичених слiв. I саме слово термiн є запозиченням з латинськоï мови, де означає кiнець, кордон, тобто це слово вказує на чiтку межу значення. Кожнiй галузi науки й мистецтва властивi своï термiни: синус, косинус, трикутник, теоре ма, аксiома (математика); молеку ла, атом, ядро (бiологiя); вiдмiнок, присудок, речення, дiєслово, орфо епiя (мовознавство); реакцiя, апен дицит, грип, аспiрин (медицина).

термIнологIчна лексика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12676