Наталка Полтавка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13574


Наталка Полтавка (1819) запо чаткувала становлення нацiональноï драматургiï. Пєса поєднала в собi ри си кiлькох напрямiв та жанрiв, що на той час були представленi в лiтера турi: сентименталiзму з його праг ненням викликати спiвчуття, почут тя жалю; просвiтительського ре алiзму, класицизму. Автор зберiгає класицистичний закон єдностi мiсця (приворсклянське село), часу (дiя вiдбувається протягом одного дня) та самоï дiï. Характерологiчне прiзвище Терпилиха (терпiти лихо) також має своє корiння в класицизмi. Сюжет. Сюжет пєси, хоч i був, можливо, повязаний з мiсцевим пе реказом, але є традицiйним для євро пейського сентиментального письме нства: нерiвне кохання, на яке не по годжуються батьки, та намiр нелюба одружитися з дiвчиною. Заможний господар Терпило не погоджується вiддати свою дочку Наталку за наз ваного сина Петра, хоч молодi коха ють одне одного, i виганяє його. Бать ко помирає, сiмя розорилася й пе реïздить до села. Щоб якось зрадити скрутi, стара Терпилиха хоче вiддати Наталку за нелюбого возного Тетер- ваковського. Майже кожен персонаж у пєсi Котляревського переживає внутрiшнiй конфлiкт, що свiдчить про психологiзм драматурга. Вiн пе редає неоднозначнiсть людськоï сут ностi, наявнiсть позитивноï основи в кожнiй людинi. Наталка любить Пет ра та хоче догодити матерi, тому подає рушники нелюбу. Благородний Петро здатен пожертвувати власним щас тям заради благополуччя Наталки. Мати поважає Петра, але вигiдне од руження дочки ïï зваблює бiльше. Кульмiнацiйний момент у пєсi нас тає, коли шляхетнiсть Петра вражає Тетерваковського, й возний теж спромiгся на великодушний учинок i вiдступився вiд коханоï дiвчини. Цей твiр був глибоко новаторським i за гостротою розвитку соцiально- побутового й психологiчного кон флiкту, майстернiстю використання уснопоетичних мотивiв та образiв( органiчного поєднання лiричних i гУ мористичних тональностей. I сьогоД Наталка Полтавка сприймаєте як твiр досконалий з погляду жанр0 во-композицiйноï майстерностi- розгортається природно, коН .^с0- загострюється поступово, дiйовi Нова лiт ерат ура би виявляють сутнiсть своïх характе рiв У життєво достовiрних ситуацiях.

Наталка Полтавка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13574