Наталя ОколIтенко нар. 1939 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13919


Народилася 1939 року в Києвi. Навчалася в Киïвському унiверситетi iменi Т. Шевченка. Перша книга Iнтеграл Пiфагора (1967). Пiзнiше Снiжнi ягоди, Велика рiчка, Мiсяць активного сонця, Найко- ротша нiч року, Казка про синього птаха, Годинник життя, На єдинiй дорозi, Базальтовi остро ви, Таємниця Пентагiри, Крок вiкiнга, Запах острова. У своïй поезiï письменниця утвер джує людяну й високоморальну основу в кожному своєму героєвi, тобто, при щеплює цi ж риси й своïм читачам. Як щедро всього даровано людинi на цiй землi, стверджує письмен ниця. Так щедро, що, навiть втра тивши багато, бiдним усе одно не бу деш… Як небагато треба людинi для щастя… i як небагато, щоб зiпсувати його. Улюблений напрямок творiв фантастика (Туттi, Дядьковi спадкоємцi, Кiнець свiту, Мiхай одиниця радостi). Кiнець свiту, на думку О. Сло- ньовськоï, один з найкращих i найактуальнiших за постановкою го ловноï проблеми творiв не тiльки На талi Околiтенко, а взагалi украïнсь коï фантастики. У ньому окреслено трагiчну ситуацiю, у якiй сьогоднi опинилося населення Землi: винищу ючи лiси, забруднюючи рiчки, нища чи останнi осередки духовностi, воно невпинно прямує до свого страшного кiнця. Будуючи свiй твiр, авторка не вiдходить вiд пророцтв Бiблiï, а зоб ражує кiнець свiту прилiт комети у власному трактуваннi. Людство по кидає приречену Землю, слабкi ж i хворi, тi, хто не має шансу покинути планету, пiдлягають знищенню. Так в оповiданнi постає актуальна проб лема сучасностi евтаяазiя, доб ровiльна смерть, яку в деяких кра ïнах людина може обрати, щоб припинити своï фiзичнi страждання. Головна героïня оповiдання не мо же змиритися з тим, що, знову грошi визначають, кому жити, а кому померти. Тому вона приймає рiшен- ________________________Нова лiтература 811 I УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА ня залишитися. Насправдi зловiсна комета виявилася тiльки випробу ванням землян на гуманне ставлення один до одного. Усi жорстокi, егоïс тичнi натури кинулися рятувати се бе, i добровiльно вибралися у дале кий космос. Невiдомо, чи отримали вони шанс там урятуватися. А ось на тих, хто з благородних мiркувань за лишився на старiй планетi, комета вплинула позитивно: стали здорови ми недужi, взагалi закiнчилися всi страждання. Почалася нова ера щас ливих людей за Бiблiєю, праведни ки успадкували Землю.

Наталя ОколIтенко нар. 1939 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13919