пIсенна творчIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13491


Украïнська народна пiсеннiсть дорогоцiнне надбання народу, невя нуча окраса його духовноï культури. Украïнська народна пiсня знана й шанована в усьому свiтi. Один з перших збирачiв украïнськоï пiснi М. Максимович зазначав, що в укра ïнських пiснях звучить душа ук раïнського народу i нерiдко його iстинна iсторiя. Високу оцiнку нашiй пiсенностi дали сотнi дiячiв культури рiзних народiв. Наприклад, Лев Толстой залишив таку глибоку й мiстку оцiнку нашоï нацiональноï скарбницi: Нiякий iнший народ не виявив себе в пiснях так яскраво й гарно, як народ украïнський. Щас ливi ви, народилися серед народу з багатою душею, народу, що вмiє так вiдчувати своï радощi й так чудово виливати своï думи, своï мрiï, своï чуття заповiтнi. Хто має таку пiсню, тому нiчого жахатися за свою бу- ДУчнiсть. Його час не за горами. Вiри те чи нi, що нi одного народу простих Пiсень я не люблю так, як вашого. Пiд ïх музику я душею спочиваю, ^тiльки в них краси i грацiï, стiльки ДУжого, молодого чуття й сили. Увесь вiк людину супроводять пiс- 81 вiд колиски до могили, бо нема такоï значноï подiï в життi народу, аеМа такого людського почуття, яке б не озвалося в украïнськiй пiснi чи нiж нiстю струни, чи рокотом грому, говорив М. Стельмах. Народнi пiснi є вагомим внеском Украïни в загаль нословянську й свiтову художню творчiсть. Незчисленне i розмаïте ïх багатство. Вважають, що цих творiв тiльки записано понад двiстi тисяч. Пiснi породжувалися подiями та явищами суспiльного життя, гро мадського й родинного побуту, трудо вою дiяльнiстю, боротьбою проти iно земних загарбникiв, нацiонального й соцiального гноблення та палкою лю бовю до Вiтчизни. У народнiй пiснi майже немає розповiдноï основи, уся увага зосереджена на вiдтвореннi внутрiшнього свiту людини (психiч ного стану, думок, бажань, надiй, страждань i т.iн.). Усi лiричнi пiснi за змiстом подiля ють на два великi розряди: родинно-побутовi; суспiльно-побутовi.
Родинно-побутовi пiснi вiдобра жають особисте життя людини (ко хання, життя в сiмï, родиннi сто сунки, драми, конфлiкти та iн.). У суспiльно- побутових вiдображене соцiальне життя, вони вiдтворюють життя не окремоï особи, а певноï соцiальноï групи населення (козакiв, рекрутiв, бурлакiв, чумакiв та iн.). Окрему групу народних пiсень ста новлять коломийки.

пIсенна творчIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13491