Написання у orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12579


У словах '1, запозичених iз фран цузькоï мови, пiсля шиплячих ж, ш вiдповiдно до французького и пише мо украïнське у, а не ю : брошура, ж урi, параш ут ист , Ж уль Берн, а також парф ум и, парфумерiя. Примiтка. Про правопис знака мякшен ня в словах iншомовного походження див. 18, апострофа 17, подвоєних приголос них 24.

Написання у orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12579