Мойсей orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13770


Написана 1905 року, поема Мой сей стала вiдгуком на подiï Росiйсь коï революцiï. У той час украïнськi культурнi дiячi покладали чималi надiï на те, що ця революцiя принесе для Украïни не лише соцiальнi та полiтичнi, а й нацiональнi змiни. По ема заснована на бiблiйнiм оповiдан нi про виведення пророком Мойсеєм єврейського народу з неволi. Основ ною темою поеми, пише Франко у передмовi, я зробив смерть Мойсея як пророка, не признаного своïм на родом. Ся тема в такiй формi не бiб лiйна, а моя власна. Сподiваючись, що революцiя принесе нацiональне визволення украïнському народовi, Франко намагався розвязати пробле му провiдника, тiєï полiтичноï сили, що мала б скеровувати народнi маси, обстоювати волю й свободу украïнсь кого народу, здiйснення його вiковiч них прагнень. Старозаповiтний пророк Мойсей присвятив усе своє лситття, щоб вивести свiй народ з полону та пустелi. Сорок рокiв вiн проблукав пустелею , намагаю чись знайти омрiяну землю. Поему розпочинає пролог звер нення до народу: Народе мiй, заму чений, розбитий, мов паралiтик той на роздорожжу…. Таким було ук раïнство на початку сторiччя: роз шматоване, роздiлене мiж кiлькома державами, п iсля кiлькох столiть панськоï неволi, воно, не маючи свого ватажка, пророка, не знало, куди i як рухатися. М ойсей присвятив себе служiнню народовi, та доля проводиря складна й пiдступна. Авiрон i Датан пiдбурюють народ проти Мойсея: Тi слова про обiцяний край Для ïх слуху се казка; Мясо стад ïх. I масло, i сир Се найвищ ая ласка. Вони навiть погрожують закидати Мойсея камiнням. Та нi погрози, нi залякування не спинять пророка. Мойсей усвiдомлює, що найголовнi- Ще Для народу, який тiльки- но пiд нявся, увесь час рухатись уперед, не Тиняючись анi на мить. Вiн роз повiдає народовi алегоричну притчу- казку про те, як дерева обирали собi короля. Ж одне з розкiшних дерев: анi кедр, анi пальма, анi рожа, анi дуб, анi береза не погодилися служити для захисту, честi, надiï, пiдмоги iнших дерев: Щоб i пан наш вiн був, i слуга, I мета, i дорога. Лише терен згодився принести себе в жертву деревам, боронити ïх, щоб вони буяли до неба. Мойсей роз криває алегорiю казки виклад до неï: Дерева се народи землi, А король у ïх колi Божий вибранець, син i слуга Господевоï волi. У цiй притчi Франко викладає свiй погляд на пророка-вождя народу, що прагне дiстати свободу. Вiдданiсть своєму народовi, усвiдомлення його прагнень риси, якими має бути надiлений проводир. Зневiрившись у власних силах, у подальшiй боротьбi, пiддавшись намовлянням Авiрона й Датана, народ вiдмовляється слухати Мойсея, вiрити йому, визнавати за свого пророка. Мойсей полишає табiр. Пiсля розмови з Азазелем Мой сей вiдчуває сумнiв, чи справдi вiн служив своєму народовi, чи не варто було лишитися в гиптi. За це гова суворо покарав його: А що ти усомнивсь на момент Щодо волi моєï, ___________________ Нова лiтература 633 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА То побачивши сю вiтчину, Сам не вступиш до неï. Франко вiрить, що народ таки по долає всi перешкоди та дiстане свобо ду. врейський народ у поемi Франка знайшов у собi сили, згуртувався дов кола нового поводиря. Це гошуа, князь конюхiв, що закликає: До по ходу!, Дозброï!, Добою!. Останнi рядки поеми написанi в майбутньому часi. Поет висловлює впевненiсть у вiдродженнi нацiональ ноï самосвiдомостi великого, хоч i по неволеного украïнськогно народу.

Мойсей orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13770