МорфологIчний розбIр сполучника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13128


1. Частина мови (службова).
2. Група за походженням (первиннi i вториннi, або непохiднi i похiднi).
3. Група за будовою (простi, складнi, складенi).
4. Група за вживанням (одиничнi, повторюванi, парнi).
5. Група за значенням (суряднi, пiдряднi).
6. Зауваження до вимови й написання. Зразок розбору Не боюсь я нi
темних хащiв, Нi морозiв лютих, нi вогню, I тому у днини щонайтяжчi
Радий тим, що правду бороню. М. Сингаïвський.
7. Нi…нi…нi сполучник, службова частина мови; за
походженням — непохiдний простий, повторюва ний, сурядний
(єднальний), поєднує однорiднi члени речення
(додатки).
8.1 сполучник, службова частина мови, непохiдний, простий, одинич ний,
сурядний (єднальний), поєд нує простi речення в
складному. З .Що сполучник, службова частина мови, непохiдний,
простий, одинич ний, пiдрядний, зясувальний, по єднує
пiдрядне речення з головним.

МорфологIчний розбIр сполучника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13128