МорфологIчний розбIр числIвника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12986


1. Частина мови, ïï значення.
2. Початкова форма: для кiлькiсних називний вiдмiнок; 245
УКРАÏНСЬКА МОВА для порядкових називний вiдмiнок однини
чоловiчого роду.
3. Граматичнi ознаки: вiдмiнок; рiд i число (якщо є).
4. Розряд за значенням: кiлькiсний (власне кiлькiсний, збiрний,
дробовий, неозначено- кiлькiсний); порядковий.
5. Група за будовою (простий, склад ний, складений).
6. Особливостi вiдмiнювання.
7. Синтаксична роль у реченнi.
8. Спосiб словотворення.
9. Особливостi вимови та написання. Зразок виконання: тисяча дорiг,
мiльйон вузьких стежинок, тисяча ланiв, але один лиш мiй… В.
Симоненко.
10 .Тисяча числiвник, означає кiлькiсть предметiв.
11. Початкова форма тисяча (дорiг).
12. Називний вiдмiнок однини, жiно чий рiд.
13. Кiлькiсний, власне кiлькiсний.
14. Простий.
15. Вiдмiнюється, як iменник I вiдмi ни мiшаноï групи.
16. Разом з iменником (тисяча дорiг) виступає пiдметом.
17. В орудному вiдмiнку має закiнчен ня -ею: тисячею. Я жниця
довiчна, Працюю терпляче За радiсть труда I за тисячний снiп. Л.
Костенко.
18.Тисячний числiвник, означає порядок при лiчбi.
19. Початкова форма тисячний.
20. Знахiдний вiдмiнок однини, чо ловiчий рiд.
21. Порядковий.
22. Простий.
23. Вiдмiнюється як прикметник твер доï групи.
24. Виступає узгодженим означенням.

МорфологIчний розбIр числIвника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12986