МорфологIчнI ознаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12942


1. Кiлькiснi числiвники змiнюються за вiдмiнками (три спортсмени, трьох
спортсменiв, трьом спорт- 233 УКРАÏНСЬКА МОВА сменам i т.д.), не
мають категорiï роду та числа. Виняток становлять: числiвник
один, який змiнюється за родами й числами (один зошит, одне
занят т я, однi дверi); числiвники два, обидва, пiвтора
поєднуються з iменниками чоловi чого та середнього роду, а двi,
оби д вi, пiвтори з iменниками жiно чого роду; числiвники нуль,
тисяча, мiль йон, мiльярд належать до певного роду й змiнюються за
числами. Примiтка. Деякi мовознавцi числовi наз ви нуль, тисяча,
мiльйон, мiльярд квалi фiкують як iменники, оскiльки вони мають усi
граматичнi ознаки iменникiв.
2. Порядковi числiвники змiнюються за родами, числами i вiдмiнками як
прикметники. ïхнi граматичнi форми залежать вiд форм iмен
никiв, з якими вони узгоджуються: перший урок, перша оцiнка, перше
завдання, першi кроки; першого уроку, на першому уроцi, з першою
оцiнкою, у першому завданнi. Початкова форма числiвника називний
вiдмiнок (для кiлькiсних); чоловiчий рiд, називний вiдмiнок од нини
(для порядкових).

МорфологIчнI ознаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12942