МорфологIчнI ознаки Iменника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12741


Iменникам властивi граматичнi ка тегорiï числа, роду, вiдмiнка.
1. Iменник має форму числа. Од нина позначає один предмет,
вiдок ремлений вiд низки однотипних, наприклад: будинок, ручка, авто
мобiль. Множина виражає неозначе ну кiлькiсть однорiдних
предметiв як-от: столи, квiти, килими. ЯкiД0 iменник уживаний тiльки
в мно жинi, то вiн може мати значення од ного або багатьох
предметiв, напри*4′ лад: Ми зустрiлися бiля головних ворiт
парку (значення однини) i В0′ рота скрiзь були позамиканi
(значеН ня множини). 170 Граматика: морфологiя, синтаксис
2. Кожен iменник у формi однини обовязково належить до одного з трьох
родiв чоловiчого (батько, син, автобус, проспект, компютер),
жiночого (мати, дочка, земля, хата, ярина), середнього ( котеня,
маля, вiдро, печиво, начиння).
3. Усi iменники, навiть тi, що не змiнюють своïх закiнчень за
вiдмiн ками та числами, є словами, якi мо жуть вiдмiнюватися,
тобто стояти в такому чи iншому вiдмiнку (мати, матерi, матiрю,
матерi тощо; ки ïвське метро, киïвського метро, у
киïвському метро тощо). Вiдмiнки разом з прийменниками (а також
без них) виражають синтаксичнi вiдно шення iменникiв до iнших слiв
сло восполучення й речення.

МорфологIчнI ознаки Iменника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12741