МорфологIчнI ознаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12904


1. Постiйна морфологiчна ознака особа (перша, друга, третя), УВАГА!
Займенники не змiнюються за особами, а нале жать до певноï з
них.____________________________
2. Морфологiчна ознака числа має своï особливостi. Я , ти,
вiн ( вона, воно) i ми, ви, вони протиставля ються як форми однини i
множи ни, проте ми це не декiлька я, а я i ще хтось; ви ти i ще
хтось тощо. Тому однi мовознавцi вважа ють, що особовi займенники
змi нюються за числами (тодi я i ми, ти i ви форми одного слова).
Значить, ïм притаманна постiйна ознака числа (як рiд
iменникам).
3. Морфологiчна ознака роду. Ïï мають займенники третьоï
особи: вiн, вона, воно. З одного боку, цi займенники спiввiдносяться
в реченнi з iменника ми чоловiчого, жiночого або серед нього роду. З
другого вони ж ли ше дублюють форму того iменника, який замiняють.
Крiм того, усi про тиставляються однiй формi множи ни вони. Тому не
можна одно значно стверджувати, чи займен ник вiн змiнюється
за родами {вона, воно), чи кожен з цих займенникiв належить до
конкретного роду. Примiтка. У шкiльних пiдручниках рiз них авторiв
де питання трактується двояко.
4. Морфологiчна ознака вiдмiнка. Усi особовi займенники змiнюються за
вiдмiнками.

МорфологIчнI ознаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12904