МорфологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12728


Чи ти задумувавсь, вiдкiль отi у нашiй мовi злитки золотi? Як намистини, диво калинове частини мови! Д. Бiлоус Морфологiя (вiд грецьких morphe форма та logos слово, учення) 165 УКРА ÏНСЬКА МОВА це роздiл мовознавства, що вивчає граматичнi категорiï i способи вира ження граматичних значень слiв, а також морфологiчнi класи слiв частини мови. Основною одиницею морфологiï, як i лексикологiï, виступає слово, але аспект його вивчення iнший: це гра матична будова, особливостi змiню вання i творення, вираження власти вих йому граматичних значень (роду, числа, вiдмiнка, виду, часу тощо).

МорфологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12728