МIсце пIдрядного речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13351


У побудовi складнопiдрядного ре чення важливу роль вiдiграє розмiщен ня його частин. Пiдрядна частина мо же стояти перед головною, у ïï середи нi або пiсля неï. В усiх випадках вона вiддiляється вiд головноï комами. Розглянемо це на прикладах речень. Умовнi графiчнi позначення: [ ] головне речення, ( ) пiдрядне речення.
1. Пiдрядне речення стоïть пiсля го ловного (постпозицiя): Люблю
людей землi моєï, Бойя землi своєï син. В.
Сосюра. Схема речення: чому? [ = ],* > (- = )
2. Пiдрядне речення стоïть перед го ловним (препозицiя): Щоб
пiзнати людину, потрiбно ïï полюбити (Фейєрбах).
навiщо? Щ о б i^ и ^ }
3. Пiдрядне речення стоïть у серединi головного (i н т е р п о з и
ц i я): Люди, якi накидаються на все, якi розмiнюють своï
почуття направо 391 УКРАÏНСЬКА МОВА й налiво, по-моєму,
мусять вiдчу ти себе злидарями (О. Гончар). [ — , ( Ш i =),
(&КI =), =]. Примiтка. У складнопiдрядному реченнi буває
не одна, а кiлька пiдрядних частин, якi можуть залежати вiд
головного речення або ж одна вiд одноï.

МIсце пIдрядного речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13351