Микола Костомаров orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13588


Iсторик, письменник, лiтературознавець i критик, фольклорист, вида- Ць, полiтичний i громадський дiяч. Костомаров був одним з найближчих ДРУзiв, побратимiв Т. Шевченка, з ЯкИм познайомився весною 1846 року 8 Києвi. Вiн був засновником Кири ло-Мефодiïвського братства, автором програмних документiв цiєï органiза цiï (Книга буття украïнського наро ду), одним з органiзаторiв i видавцiв журналу Основа. Створив бiльш як 200 праць з iсторiï Украïни та Росiï. Головна проблематика його худож нiх творiв украïнський народ, ге роïчнi сторiнки його боротьби за во лю. Визначне мiсце в украïнськiй лiтературi початку XIX ст. посiдають драма М. Костомарова Сава Чалий i трагедiя Переяславська нiч. У прозових iсторичних творах М.Костомарова широко зображено життя й побут украïнського народу рiзних епох вiд часiв Козаччини до остаточного поневолення Украïни Московщиною. Повiсть Холоп (iнша назва Х о луй) письменника викриває крiпос ницьке свавiлля часiв Катерини II. У повiстi Кудеяр обґрунтовується думка про те, що нiколи чужинцi не будуть захищати Украïну. На реаль них iсторичних фактах зловживання владою з боку московських воєвод в Украïнi доби Дорошенка заснована iсторична повiсть Черниговка. Перу М. Костомарова належить одна з перших лiтературознавчих праць Обзор сочинений, писаных на малороссийском языке (1842), у якiй вiн проголосив, що украïнська мова не є нарiччям росiйськоï, що во на самобутня, багата. 539 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Упродовж усього життя вчений послiдовно боровся за права украïн ськоï мови, виступав проти царськоï заборони, шовiнiстичних цькувань i принижень. У статтi Две русские народности показав вiдмiннiсть украïнського на цiонального характеру вiд росiйського.

Микола Костомаров orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13588