Михайло Коцюбинський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13796


У манерi Коцюбинського є дещо, що нагадує акварельнi малюн ки своєю лагiднiстю, про зорiстю, масою повiтря, що жахт ит ь i мiниться перед ва ми, передає найтоншiрухи, згу- ки йпочування. С. фремов Михайло Михайлович Коцюбинський наро дився 17 вересня 1864 року у Вiнницi в сiм'ï дрiбного урядовця. Навчався в Барськiй почат ковiй школi та Шаргородському духовному учи лищi. Спробував своï сили в лiтературi рано. З перших його спроб як прозаïка до нас дiйшли оповiдання Андрiй Соловiйко, або Вченiє свiт, а невченiє тьма (1884), Дядько та тiт ка (1885). Друкуватися Коцюбинський почав 1890 року, у львiвському дитячому журналi Дзвiнок побачив свiт його вiрш Наша хатка. Роки перебування Коцюбинського на уря довiй службi в Молдавiï i Криму дали життєвий матерiал для численних творiв: Для загального добра (1895), Дорогою цiною (1901), На каменi (1902) тощо. Пiсля повернення з подо рожi до краïн Центральноï та Захiдноï вропи (1905 року) Коцюбинський бере активну участь у громадських акцiях. Його обрано головою чернiгiвськоï органiзацiï Просвiта. Пiд час поïздок на острiв Капрi (куди тричi письменник 661 УКРА ЧСШ ЛIТЕРАТУРА прмïяеджав на лiкування) часто зустрiчався з Горькнм, узимку 19111912 рр. навiть жив у нього i написав там Конi не виннi* та Подару нок на iменини. Пiсля повернення з Карпат 1912 року письменник кiлька мiсяцiв провiв Києвi в клiнiцi професора Образцова, проте ме дицина виявилася безсилою. Помер письменник ка 49 роцi життя 25 квiтня 1913 року. Поховано його в Чернiговi на Болдинiй горi, у гаю Троïць кого монастиря. Михайло Коцюбинський, почина ючи лiтературну дiяльнiсть, випробо вував своï творчi сили в поезiï, пере кладах. нарисах, та справжнiм покли канням митця стала художня проза. Його першi твори написанi в мане рi письменникiв-сiмдесятникiв Не- чуя-Левицького та Панаса Мирного. Невдовзi пiд впливом модерних захiдноєвропейських авторiв вiн змiнює творчу манеру, використову ючи у своï оповiданнях iмпресiонiс тичнi засоби: розлогi описи замiнює нотуванням вражень героя, що часом пливуть нiби за випадковими асоцiа цiями; заглиблюється у внутрiшнiй свiт людини; розкриває ïï характер у процесi руху; iнодi дiйовою особою виводить пейзаж. Визначальна риса творчостi пись менника зосередження уваги на психологiчних колiзiях. Пiсля 1901 року провiдним жанром малоï прози Коцюбинського стала соцiально-пси хологiчна новела. Новелу М. Коцюбинського На ка менi Микола Iльницький називає 662 класичним зразком iмпресiонiзму в украïнськiй лiтературi початку XX ст. У нiй змiна кольору моря (ясна блакить хвилi спiненого моря, що ставали, мов брили зеле нуватого скла нiжна блакитна хвиля, чиста й тепла, як перса дiвчи ни*, вливалась у радiсний усмiх мо ря*) виступає як супровiдна мелодiя трагiчноï iсторiï двох закоханих. Ко цюбинський назвав свiй твiр аква реллю*, пiдкресливши його подiб нiсть до малярських творiв. У новелi й справдi переважають живописнi об рази. Колоритнi картини моря й гiр, напiвекзотична для украïнського чи тача природа постають у нашiй уявi. У цьому творi Коцюбинський звер нувся до теми викриття родинного деспотизму, старих патрiархальних звичаïв, що перешкоджають розвит ковi особистостi. Вони уособлюються в образi чогось камiнного, незворуш ного, жорстокого: Татарське село здавалось грудою дикого камiння, дух цих диких, ялових, голих скель… обняв душi*. Молода татарка Фатьма, ставши дружиною старого рiзника Мемета, бо заплатив бать ковi бiльше, нiж могли дати своï па рубки*, намагається чинити опiр патрiархальним традицiям, хатньо му деспотизмовi. Покохавши молодо го наймита- данагалака Алi, вона тi кає з ним в гори. Та доля немилосе рдна до закоханих: вони заблукали и сТали легкою здобиччю Мемета й та тар- Не бажаючи повертатися до чо ловiка, красуня Ф атьма покiнчила життя самогубством, Алi загинув пiд ножем ревнивця. Iмпресiонiстична манера письмен ника виявляється в акцентуваннi на деталях, пейзажi, що органiчно по вязаний з подiями; створеннi психо логiчного настрою. Водночас автор уникає етнографiчних замальовок, майже не придiляє увагу розвитковi взаємин Фатьми та Алi. Проте iм пресiонiстична технiка не є для пись менника самоцiллю . Я к правило, враження, що вiн передає, слугують розкриттю переживань i свiтовiдчут тя героïв.

Михайло Коцюбинський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13796